18. 11. 2019  23:35 Eugen
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh modelu súvislého päťročného štúdia s uplatnením princípov duálneho vzdelávania

Garant: prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt si kladie za cieľ reagovať na aktuálne požiadavky podnikateľskej praxe: teoretickú prípravu odborníkov (SŠ, VŠ) posilniť výrazne praktickými poznatkami a skúsenosťami potrebnými k efektívnemu výkonu získanej profesie a posilneniu konkurencieschopnosti absolventov na trhu práce. Aplikáciou navrhovaného modelu bude možné zreálniť (realizovať) zámery MŠVVaŠ SR v zdokonaľovaní odborného štúdia v intenciách potrieb podnikov SR a v súlade s rozvojom systému vzdelávania v priemyselne vyspelých krajinách EU.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:042STU-4/2016
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:13
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:13

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Petra Marková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Szabó, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.hlavný riešiteľ
doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Rastislav Beňo, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Viera Bestvinová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Mária Homokyová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martina Horváthová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Zuzana Lenhardtová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.spoluriešiteľ