30. 10. 2020  17:39 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh a tvorba výukového softvéru a vypracovanie komplexných učebných materiálov k predmetom Metódy analýzy rizika a Metódy riadenia rizík

Garant: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.


Základné informácie
   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na tvorbu výukového softvéru a komplexných učebných materiálov k predmetom Metódy posudzovanie rizík a Metódy riadenia rizík s cieľom zvýšiť teoretické vedomosti a praktické zručnosti študentov. Toto zlepšuje možnosť uplatnenia študentov na trhu práce po ukončení štúdia. Softvér bude využiteľný a dostupný na internete nielen pre študentov, ale bude taktiež významným nástrojom a zdrojom informácií pre odbornú verejnosť a všetkých, ktorí využívajú metódy posudzovania rizík v praxi najmä vo výrobných odvetviach priemyslu.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:
030STU-4/2016
Stav projektu:
Neschválený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:
13
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
13

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
Bc. Alena Micháliková
administrátor
spoluriešiteľ
Ing. Pavol Čekan, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Zuzana Szabová, PhD.spoluriešiteľ
zodpovedný riešiteľ
Ing. Peter Berčík
spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Hrčka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Igor Wachter, PhD.spoluriešiteľ