15. 12. 2019  3:10 Ivica
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh a tvorba výukového softvéru a vypracovanie komplexných učebných materiálov k predmetom Metódy analýzy rizika a Metódy riadenia rizík

Garant: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na tvorbu výukového softvéru a komplexných učebných materiálov k predmetom Metódy posudzovanie rizík a Metódy riadenia rizík s cieľom zvýšiť teoretické vedomosti a praktické zručnosti študentov. Toto zlepšuje možnosť uplatnenia študentov na trhu práce po ukončení štúdia. Softvér bude využiteľný a dostupný na internete nielen pre študentov, ale bude taktiež významným nástrojom a zdrojom informácií pre odbornú verejnosť a všetkých, ktorí využívajú metódy posudzovania rizík v praxi najmä vo výrobných odvetviach priemyslu.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:030STU-4/2016
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:13
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:13

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Alica Pastierová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Pavol Čekan, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Harangozó, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Zuzana Szabová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.zodpovedný riešiteľ
Ing. Peter Berčíkspoluriešiteľ
Ing. Lukáš Hrčka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. František Miksa, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Igor Wachter, PhD.spoluriešiteľ