25. 6. 2019  19:50 Tadeáš
Akademický informační systém

Projekty


Verejný portál na podporu prepojenia procesu vzdelávania na vysokých školách s požiadavkami priemyselnej praxe

Garant: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu je navrhnúť a realizovať portálové riešenie založené na službách Internetu, ktoré by umožňovalo zlepšiť prepojenie vzdelávacieho procesu na vysokých školách s požiadavkami priemyselnej praxe. Toto prepojenie je možné realizovať na viacerých úrovniach ako je napríklad zadávanie a správa tém záverečných a odborných prác, vypracovávanie projektov v rámci jednotlivých predmetov, stáže, prax či exkurzie.V súčasnosti je komunikácia medzi priemyselnými podnikmi a vysokým školami v uvedených oblastiach realizovaná dvoma paralelnými obojsmernými informačnými kanálmi a to medzi vysokou školou a priemyselnými podnikmi, študentom a priemyselnými podnikmi. Súčasné Akademické informačné systémy využívané na STU v Bratislave, TU vo Zvolene, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, Paneurópskej vysokej škole v Bratislave a Univerzite Konštantína filozofa v Nitre, vyvíjané na Mendelovej univerzite v Brne, neumožňujú priamu komunikáciu medzi vysokou školou - priemyselnými podnikmi - študentami. Okrem obmedzenej komunikácie AIS neobsahuje moduly, ktoré by podporovali proces návrhu a kontroly tém záverečných prác (nakoľko rovnaké témy je možné riešiť len s minimálnym odstupom 3 rokov), do ktorého by priamo vstupovali všetky tri subjekty.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikace projektu:056STU-4/2016
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:10
Počet oficiálních pracovníků projektu:10

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Tibor Zvonárspoluriešiteľ
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marek Jemala, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Kristína Koltnerová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Ľubica Pechanová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Samáková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marta Sisková, PhD.spoluriešiteľ