26. 6. 2019  9:53 Adriána
Akademický informačný systém

Projekty


Verejný portál na podporu prepojenia procesu vzdelávania na vysokých školách s požiadavkami priemyselnej praxe

Garant: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je navrhnúť a realizovať portálové riešenie založené na službách Internetu, ktoré by umožňovalo zlepšiť prepojenie vzdelávacieho procesu na vysokých školách s požiadavkami priemyselnej praxe. Toto prepojenie je možné realizovať na viacerých úrovniach ako je napríklad zadávanie a správa tém záverečných a odborných prác, vypracovávanie projektov v rámci jednotlivých predmetov, stáže, prax či exkurzie.V súčasnosti je komunikácia medzi priemyselnými podnikmi a vysokým školami v uvedených oblastiach realizovaná dvoma paralelnými obojsmernými informačnými kanálmi a to medzi vysokou školou a priemyselnými podnikmi, študentom a priemyselnými podnikmi. Súčasné Akademické informačné systémy využívané na STU v Bratislave, TU vo Zvolene, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, Paneurópskej vysokej škole v Bratislave a Univerzite Konštantína filozofa v Nitre, vyvíjané na Mendelovej univerzite v Brne, neumožňujú priamu komunikáciu medzi vysokou školou - priemyselnými podnikmi - študentami. Okrem obmedzenej komunikácie AIS neobsahuje moduly, ktoré by podporovali proces návrhu a kontroly tém záverečných prác (nakoľko rovnaké témy je možné riešiť len s minimálnym odstupom 3 rokov), do ktorého by priamo vstupovali všetky tri subjekty.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:056STU-4/2016
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:10

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Tibor Zvonárspoluriešiteľ
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marek Jemala, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Kristína Koltnerová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Ľubica Pechanová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Samáková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marta Sisková, PhD.spoluriešiteľ