22. 10. 2019  7:57 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum zvyšovania environmentálnej kvality pyrolýzy atypickej biomasy a čistiarenských kalov v originálnom diskontinuálnom reaktore

Garant: doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V súčasnej dobe sa veľmi intenzívne začínajú rozvíjať kontinentálne stratégie na využitie poľnohospodárskych zvyškov a bioodpadov pre výrobu elektrickej energie a biouhlia predovšetkým vo vidieckych oblastiach. Jednou z techník využívania energie biodpadov je pyrolýza, ktorá vo väčšine prípadov v malokapacitných jednotkách má veľmi negatívny dopad na kvalitu ovzdušia. Projekt analyzuje teoretické a konštrukčné predpoklady riešenia, realizácie a praktické overenie pilotnej retorty s originálnou internou dopaľovacou komorou pre materiálové (drevené uhlie alebo biouhlie) a energetické využitie biomasy a čistiarenských kalov, s dôrazom na zneškodňovanie dechtu a ďaľších znečistujúcich produktov.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-0723-12
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 10. 2013
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2017
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mária Rešetková, MBAadministrátor
Ing. Peter Rantuch, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Ivan Hrušovský, PhD.spoluriešiteľ