14. 10. 2019  15:31 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Dátová podpora modelovania a simulácie lesných požiarov

Garant: RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Náplňou projektu je vytvorenie voľne prístupnej databázy údajov a matematických modelov vstupujúcich do procesu modelovania a simulácie lesných požiarov v prostredí FARSITE a WFDS pre podmienky modelového územia VÚC Banská Bystrica. Vytvorená databáza obsahuje údaje o palive a jeho vrstvách, od podzemného az po korunové, ktoré sa vyskytujú v prírodnom prostredí v danom území: jeho kvantite, jeho vlhkosti paliva v rôznych časových obdobiach i v priebehu dňa, mapovanie terénnych prekážok, požiar významne ovplyvňujúcich topografických prvkov.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-0019-12
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 10. 2013
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2017
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:8

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mária Rešetková, MBAadministrátor
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Alica Pastierová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lenka Blinová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Fiala, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivan Hrušovský, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Rantuch, PhD.spoluriešiteľ