18. 10. 2019  10:48 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Národné vzdelávacie centrum pre zisťovanie príčin vzniku požiarov

Garant: doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zisťovanie príčin vzniku požiarov patrí medzi najzložitejšie úlohy na úseku ochrany pred požiarmi. Výsledky zisťovania príčin vzniku požiarov sa aplikujú pri tvorbe, resp. novelizácii existujúcich právnych predpisov, technických noriem, ale aj vnútropodnikových predpisov za účelom zníženia počtu požiarov, ale predovšetkým zníženia počtu usmrtených a zranených osôb a výšky škôd na majetku. Správne stanovená príčina vzniku požiaru okrem toho môže predstavovať tenkú hranicu medzi spravodlivosťou a justičným omylom. Aj napriek uvedenému významu správne stanovenej príčiny vzniku požiaru, nie je v súčasnosti v Slovenskej republike akreditovaný na žiadnej univerzite študijný program zameraný na zisťovanie príčin vzniku požiarov. Rovnako nie je v tejto oblasti akreditovaný ani vzdelávací program v rámci celoživotného vzdelávania. Následkom je skutočnosť, že v komerčnej sfére (predovšetkým poisťovne a spoločnosti s vysokým požiarnym rizikom) sú na pozíciu zisťovateľa príčin vzniku požiarov zamestnávaný takmer výlučne bývalí príslušníci Hasičského a záchranného zboru, aj napriek skutočnosti, že legislatíva umožňuje na túto pozíciu zamestnať aj absolventa vysokej školy bez praxe. Hlavným cieľom projektu je vybudovanie Národného vzdelávacieho centra pre zisťovanie príčin vzniku požiarov. Národné vzdelávacie centrum bude tvorené laboratóriom na rekonštrukciu požiarov v laboratórnej mierke (laboratórium bolo vytvorené pri riešení projektu KEGA v predchádzajúcom období), knižnicou (čiastočne bola vytvorená pri riešení projektu KEGA v predchádzajúcom období, čiastočne z iných projektov a dobudovaná bude z predkladaného projektu) a virtuálnym laboratóriom na zisťovanie príčin vzniku požiarov (bude vybudované z predkladaného projektu).
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:018STU-4/2016
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:12

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Ivan Koblen, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Peter Rantuch, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Zachar, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Hana Kobetičová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Igor Wachter, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
prof. Ing. Karol Balog, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Alica Pastierová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivan Hrušovský, PhD.spoluriešiteľ
prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD.spoluriešiteľ