24. 1. 2020  17:12 Timotej
Akademický informačný systém

Projekty


Tvorba inovatívnych vysokoškolských učebníc a pomôcok pre študijné programy Protipožiarna ochrana a bezpečnosť a Integrovaná bezpečnosť

Garant: prof. Ing. Karol Balog, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Spoločná tvorba multimediálnej učebnice a učebných pomôcok pedagógmi z univerzít, na ktorých je poskytované vzdelávanie v príbuzných študijných odboroch Záchranné služby a Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, poskytne skvalitnenie prípravy vysokoškolsky vzdelaných odborníkov. Integrácia základných poznatkov zlepší uplatnenie absolventov v praxi, ale zároveň zachová diverizifikované profily absolventov, ich špecifické vedomosti a zručnosti.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Identifikácia projektu:012STU Z-4/2016
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
prof. Ing. Karol Balog, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivan Hrušovský, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Rantuch, PhD.spoluriešiteľ