14. 12. 2019  8:23 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Projekty


Vymedzenie kľúčových atribútov podnikovej kultúry ovplyvňujúcich výkonnosť organizácií pôsobiacich v špecifických podmienkach SR

Garant: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V súčasnosti stále prevláda nejednotnosť autorov v oblasti definovania a charakteristiky podnikovej kultúry, čo môže byť spôsobené i vplyvom národných špecifík. Projekt sa zaoberá komplexným výskumom jednotlivých aspektov a prevládajúcej orientácie podnikovej kultúry v špecifických podmienkach podnikov pôsobiacich na Slovensku.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-0631-10
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 05. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 10. 2014
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:10

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministrátor
Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Kristína Koltnerová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Zuzana Lenhardtová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Vanessa Prajová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.spoluriešiteľ