20. 10. 2019  3:43 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium špeciálnych skiel metódami založenými na procesoch dielektrickej relaxácie ich štruktúry

Garant: doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na štúdium špeciálnych skiel aj dopovaných prvkami vzácnych zemín určených pre aplikácie v optonike, vláknovej optike a dozimetrii. Na novopripravených sklách zo skupiny chalkogenidových skiel a skiel na báze oxidov ťažkých kovov sa v rámci jeho riešenia hľadajú korelačné vzťahy medzi zložením a technologii ich prípravy na jednej strane a dosiahnutou štruktúrou a fyzikálnymi vlastnosťami určujúcimi vhodnosť pre praktické aplikácie na strane druhej.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-0216-10
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 05. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 10. 2014
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mária Rešetková, MBAadministrátor
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.spoluriešiteľ