17. 6. 2019  19:32 Adolf
Akademický informačný systém

Projekty


Využitie laserových technológií pri spájaní termoplastov s kovmi

Garant: prof. Ing. Milan Marônek, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Neustále zvyšovanie podielu plastov pri konštrukcii automobilov prináša technologické problémy súvisiace s ich spájaním s kovmi. Termoplasty majú však v porovnaní s kovmi niekoľkonásobne vyšší súčiniteľ tepelnej rozťažnosti a podstatne nižší súčiniteľ tepelnej vodivosti.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-0398-10
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 05. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 10. 2014
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:10

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Milan Marônek, CSc.zodpovedný riešiteľ
Ing. Jozef Bárta, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Katarína Bártová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Sahul, PhD.spoluriešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministrátor
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Branislav Martančík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Beáta Šimeková, PhD.spoluriešiteľ