14. 10. 2019  3:17 Boris
Akademický informační systém

Projekty


Kolaboratívne sprístupňovanie, analýza a prezentácia dokumentov v internetovom prostredí pomocou moderných softvérových nástrojov

Garant: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Podstata projektu spadá v širšom zmysle do problematiky inteligentného sprístupňovania, analýzy a prezentácie informácií v distribuovanom prostredí. Predmet skúmania v užšom zmysle sústreďujeme najmä na dokumenty, umiestnené v internetovom prostredí, ktoré majú zvyčajne hypermediálny charakter. Projekt sa zameriava na metódy inteligentného vyhľadávania, kategorizácie a odporúčania informácií s využitím jazykovednej analýzy, sémantiky slov a kolaboratívneho filtrovania. Cenné informácie možno získať analýzou údajov nelineárnymi metódami, ako je napr. multifraktálne škálovanie alebo dolovanie. Popri sprístupňovaní dokumentov je dôležité skúmať vhodné spôsoby prezentovania informácií v nich obsiahnutých. Riešia sa nové metódy a techniky tvorby doménových modelov, navigácie v hypermédiách a prezentovania obsahu aj s využitím informácií o používateľovi, jeho preferenciách, znalostiach, cieľoch a spôsobe práce. Významnou súčasťou je skúmanie možností využitia informácií o prostredí. Náš prístup k prezentovaniu zohľadňuje aj variabilitu konfigurácií a verzií, čo je nevyhnutné pri prispôsobovaní prezentácie. Fungovanie a používanie dokumentov z internetového prostredia si vyžaduje pokrok v oblasti moderných softvérových metód a nástrojov, pomocou ktorých sa implementuje. Moderné trendy systematizácie softvérových komponentov a ich znovupoužívania sa obohatia o nové prístupy navrhovania pomocou návrhových vzorov. Novú kvalitu môžu priniesť kolaboratívne softvérové agenty.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Identifikace projektu:1/0162/03
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2003
Datum ukončení projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníků projektu:21
Počet oficiálních pracovníků projektu:0