16. 6. 2019  7:26 Blanka
Akademický informační systém

Projekty


Optimalizácia technológie prípravy progresívnych materiálov s využitím numerického modelovania

Garant: doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom predkladanej úlohy je optimalizovať zloženie a technológiu prípravy materiálov s využitím elektrických a dielektrických metód. Citlivosť týchto metód na technológiu a na zloženie materiálov by sme chceli v nasledujúcom období využiť ako východisko pre návrh fyzikálnych teórií vysvetľujúcich túto koreláciu. Vzhľadom na očakávanú obtiažnosť tejto úlohy predpokladáme nutnosť využitia počítačových simulácií ako podporného nástroja urýchľujúceho proces výskumu. Bude potrebné zistiť vývoj štruktúry a mkroštruktúry pozdĺž materiálu pripraveného riadenou kryštalizáciou a následne pomocou počítačovýchmodelov konfrontovať elektrické vlastnosti uvedených materiálov a posúdiť závislosť výsledkov od štruktúrnych a mikroštruktúrnych parametrov. Pozornosť bude sústredená hlavne na optické sklá, materiály pripravené riadenou kryštalizáciou, materiály s neusporiadanou štruktúrou a plasty.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra nekovových materiálov (UMAT MTF)
Identifikace projektu:1/1080/04
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.zodpovedný riešiteľ