20. 10. 2019  16:52 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Optimalizácia technológie prípravy progresívnych materiálov s využitím numerického modelovania

Garant: doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom predkladanej úlohy je optimalizovať zloženie a technológiu prípravy materiálov s využitím elektrických a dielektrických metód. Citlivosť týchto metód na technológiu a na zloženie materiálov by sme chceli v nasledujúcom období využiť ako východisko pre návrh fyzikálnych teórií vysvetľujúcich túto koreláciu. Vzhľadom na očakávanú obtiažnosť tejto úlohy predpokladáme nutnosť využitia počítačových simulácií ako podporného nástroja urýchľujúceho proces výskumu. Bude potrebné zistiť vývoj štruktúry a mkroštruktúry pozdĺž materiálu pripraveného riadenou kryštalizáciou a následne pomocou počítačovýchmodelov konfrontovať elektrické vlastnosti uvedených materiálov a posúdiť závislosť výsledkov od štruktúrnych a mikroštruktúrnych parametrov. Pozornosť bude sústredená hlavne na optické sklá, materiály pripravené riadenou kryštalizáciou, materiály s neusporiadanou štruktúrou a plasty.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra nekovových materiálov (UMAT MTF)
Identifikácia projektu:1/1080/04
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.zodpovedný riešiteľ