18. 10. 2019  13:37 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Architektúra a umenie 19. storočia - východiská, umelecký a technický prínos, kontext

Garant: prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:19. storočie v kontexte historického vývoja architektúry predstavuje jednu z najmenej prebádaných oblastí. V európskom vzdelávacom priestore chýbajú publikácie, ktoré by podrobnejšie informovali o zdrojoch, špecifikách i spoločných platformách diania na poli národných architektúr a zároveň ich aj konfrontovali s dianím európskym. Predložený projekt by mal zaplniť uvedenú medzeru.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav dejín a teórie architektúry (FA)
Identifikácia projektu:3/2216/04
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0