18. 11. 2019  10:07 Eugen
Akademický informačný systém

Projekty


Degradácia historických rukopisov a dokumentov vplyvom prechodových prvkov v písacích látkach.

Garant: prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Celkový objem ohrozených dokumentov a rukopisov určených na záchranu v SR je 13,1 mil. ks. Z nich každý rukou písaný list, či listový súbor obsahuje prechodné prvky (najmä meď a železo), ktoré znásobujú procesy deštrukcie a degradácie podkladových lignocelulózových materiálov. Predkladaný projekt je zameraný na sledovanie reakcií a kinetiky procesu starnutia dokumentov modernými optickými a spektrálnymi metódami. Získané poznatky majú viesť k výberu materiálu a nových postupov vedúcich k predĺženiu životnosti a zvýšeniu kapacity ochrany historických dokumentov a rukopisov za prijateľných ekonomických a ekologických podmienok.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
Identifikácia projektu:APVT-20-034202
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 03. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0