6. 12. 2019  23:37 Mikuláš
Akademický informačný systém

Projekty


Komplexná modernizácia vzdelávacej hmotnej a informačno - komunikačnej infraštruktúry CAMPUS - u Bottova

Garant: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry. Špecifickým cieľom projektu je prispieť modernizáciou vnútorného vybavenia vysokej školy, v ktorej prebieha vzdelávací proces za účelom zlepšenia podmienok na nové formy učenia a učenia sa (najmä na podporu nových technológií pri budovaní jazykových učební, dielní, budovanie IKT učební, vybavenie akademických knižníc počítačmi, budovanie aúdržba IKT sietí). Investičné aktivity projektu sú zamerané na rekonštrukciu objektov vysokej školy ( zatepľovanie budovy, výmena okien, výmena alebo oprava strechy, výmena ústredného kúrenia, oprava stien budovy, stabilizácia budov, oprava omietky na budove, oprava exteriéru budovy, úpravy interiéru budovy, zabezpečenie bezbariérovosti budov, zabezpečenie požiarnej bezpečnosti budov, rekonštrukcia sociálnych zariadení a WC, rekonštrukcia teplovodných, vodovodných, kanalizačných a elektrických sietí).
Druh projektu:OP VaV ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:26250120053
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 11. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 10. 2015
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0