18. 10. 2019  8:56 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh matematického modelu a spôsobu merania ako súčasť postupu pre určenie zostatkového výkonu vyhoreného jadrového paliva

Garant: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Na určovanie zostatkového výkonu vyhoreného jadrového paliva (VJP) v prepravných kontajneroch sa celosvetovo a prakticky výhradne americký softvér SCALE 6, založený na jadrovo-fyzikálnych výpočtoch. Tento systém je citlivý na vstupné údaje a výsledky pre rovnaké posudzované prípady líšia aj o 15%. Táto nepresnosť môže mať za následok značné problémy pri transporte paliva, čo môže viesť až k havarijnému stavu a v konečnom dôsledku výrazne vplýva na celkovú bezpečnosť, ktorá je definovaná prísnymi smernicami EU ako aj národnými autoritami (ÚJD SR).
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-0083-11
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2012
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2015
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0