15. 10. 2019  2:13 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum modifikácie fázových rozhraní v systéme povlak/ podložka na zvýšenie adhézie tvrdých povlakov

Garant: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Tvrdé povlaky na báze nitridov, prípadne karbonitridov tranzitívnych kovov sa v poslednom desaťročí významnou mierou podieľajú na zvyšovaní životnosti rezných a tvárniacich nástrojov, ale aj v špecifických výrobkoch mobilných zariadení. Hlavnou požiadavkou pre tento typ materiálov je vysoká tvrdosť a oteruvzdornosť. V prípade dynamického zaťaženia, častého striedania tepelných cyklov však rozhodujúcim kritériom je aj adhézia povlaku k podložke. Projekt je zameraný práve na túto oblasť s hlavným cieľom nájsť a optimalizovať fyzikálne postupy zvyšujúce adhézne schopnosti vybraných typov povlakov a vytvoriť matematicko-fyzikálny model popisujúci procesy s tým spojené. Špecifickým cieľom je overenie vplyvu východiskového stavu povrchu podložky pred vlastnou depozíciou povlakov a to z hľadiska štruktúrnych, tepelných a deformačných charakteristík fázového rozhrania povlak-podložka. Pre tieto úlohy budú použité rôzne metódy čistenia, povrchovej expozície a depozície povlakov. Pôjde hlavne o metódy plazmového, magnetrónového a iónového naprašovania a katodického naparovania. Pre analýzu a vysvetlenie procesov vo fázovom rozhraní sa využijú metódy elektrónovej mikroskopie, rtg. difrakčnej alanýzy, Augerovej, elektrónovej a optickej spektroskopie, ako aj špeciálne metódy interakcie iónového zväzku s hmotou (RBS, PIXE). Taktiež pre objasnenie účinkov vnútorných a zvyškových napätí na charakter rozhrania povlak-podložka budú použité metódy FEM. Výstupom bude komplexná analýza vplyvu jednotlivých parametrov použitých procesov na zvýšenie adhézie medzifázového rozhrania a vypracovanie návrhov pre ich uplatnenie pri príprave tvrdých povlakov so zvýšenými exploatačnými vlastnosťami.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-15-0168
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2016
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2019
Počet pracovníkov projektu:13
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:13

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Eva Babalová, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Marián Haršáni, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Paulína Babincová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Bohovičová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Mária Čaplovičová, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Jurči, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Sahul, PhD.spoluriešiteľ
Ing. arch. Ing. Ľubomír Vančo, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marcel Meško, Ph.D.spoluriešiteľ