14. 10. 2019  12:28 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Vplyv kvality produktov na rentabilitu podniku-monitoring, meranie a zabezpečovanie ekonomickej efektívnosti pri podpore urdžateľnej konkurencieschopnosti

Garant: doc. Ing. Renata Nováková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-15-0382
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2016
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2020
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Renata Nováková, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Alena Pauliková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Katarína Čekanová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivan Koblen, CSc.spoluriešiteľ