17. 10. 2019  3:12 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Cytotoxicita novopripravených xenobiotík a mechanizmus ich pôsobenia.

Garant: doc. Ing. Soňa Jantová, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V rámci projektu sa budú študovať cytotoxické, genotoxické, antimikróbne účinky chemických látok rôznej štruktúry. Osobitná pozornosť sa bude venovať určeniu miesta zásahu vybraných najúčinnejších derivátov oracínu, ITK a chinazolínov do syntézy makromolekulových látok , do bunkového cyklu, schopnosti indukovať apoptózu resp. zmeny aktínového cytoskeletu u rôznych typov nádorových bunkových línií, ako aj schopnosti ITK ovplyvňovať vnútrobunkové pH.Ďalším cieľom je použitie prírodných látok na blokovanie, reverziu alebo prevenciu rakoviny.Preto sa u skupiny nízkomolekulových fenolových látok a u derivátov lignínu bude študovať ich potenciálny antimutagénny, antioxidačný a adsorpčný účinok ako aj mechanizmus tohto účinku. Moduláciou glutatiónového metabolizmu zvýšiť senzitivitu nádorových buniek ku klinicky používaným (doxorubicín) aj novopripravovaným protinádorovým látka.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie biochémie a mikrobiológie (ÚBM FCHPT)
Identifikácia projektu:1/1173/04
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0