19. 9. 2019  0:19 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Projekty


Biotechnologické využitie mikroorganizmov na biodegradáciu perzistentných organických polutantov (POP) za účelom dekontaminácie znečisteného životného prostredia (pôdy, vody); vplyv POP ako environmentálnych stresových faktorov na mikrobiálnu bunku.

Garant: doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na využitie katabolickej schopnosti mikroorganizmov na degradáciu perzistentných organických polutantov životného prostredia (pôda, voda) typu polychlórovaných bifenylov (PCB), chlórovaných fenolov, hlavne pentachlórfenolu (PCP) a polyaromatických uhľovodíkov (PAH) a štúdium vplyvu uvedených xenobiotík ako stresových faktorov na mikrobiálnu bunku ? membránu - ako miesto prvého kontaktu bunky s prostredím. Okrem biologického rozkladu je projekt zameraný aj na fotochemický rozklad predovšetkým vyššie chlórovaných aromátov. Cieľom projektu je štúdium metabolických dráh, medziproduktov, toxicity, testovanie bakteriálnych izolátov s predpokladanou degradačnou schopnosťou, kinetiky biodegradácie chlórovaných aromátov (PCB, PCP, PAH) v kvapalných médiách i definovaných pôdnych vzorkách, v aerovanom i intaktnom pôdnom profile, štúdium vplyvu chlórovaných aromátov ako stresových faktorov na mikrobiálnu bunku (fluiditu membrány), s dôrazom na obsah a zloženie lipidov a mastných kyselín. Výsledky riešenia by mohli byť využité v praktickej aplikácii v bioremediačných technológiách.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie biochemickej technológie (ÚBT FCHPT)
Identifikácia projektu:1/1309/04
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0