10. 12. 2019  17:22 Radúz
Akademický informační systém

Projekty


Aktivity kultúrnej politiky v oblasti obnovy torz architektúry II.

Garant: doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Predkladaný projekt je priamym pokračovaním projektu OSSD MK SR sekcie kultúrneho dedičstva "Aktivity kultúrnej politiky v oblasti torz architektúry". Podaný v rámci podprogramu 1.3. Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu žiadaného v roku 2015, realizovaný ako pracovný workshop vo Vedecko-výskumnom detašovanom pracovisku STU v Banskej Štiavnici. Workshop prebiehal za účasti odborného grémia, zloženého z odborníkov špecializovaných na obnovu hradov. Odborné grémium okrem iného odporúčalo, aby bola vypracovaná metodika na vyhotovenie pasportov pre obnovu torz (hradov) na Slovensku, ako aj metodika na vyhotovenie prípravnej projektovej dokumentácie pre obnovu torz architektúry. Zároveň je predkladaný projekt príkladom spolupráce Fakulty architektúry STU a občianskeho združenia ICOMOS Slovensko, ktoré má v súčasnosti svoje sídlo na Fakulte architektúry STU a členovia jeho národného komitétu sú nositeľmi predkladaného projektu (https://www.pamiatky.sk/sk/page/icomos) . par par Zámerom predkladaného projektu je vydanie publikácie venujúcej sa vytvoreniu metodického materiálu zameraného na pasport a prípravu obnovy torz architektúry. par par Ciele projektu: par Prvým cieľom je využitie existujúcich pasportov, vyhotovených pre obnovu hradov a stredovekých mestských opevnení na Slovensku (čiastočne spracovaných v rámci úspešne obhájených doktorandských prác na FA STU Bratislava) a ich aktualizácia pre prax na základe konzultácií odborníkov z praxe, KPÚ, prípadne iných odborných inštitúcií. par Druhým cieľom je zo spracovaných prípravných projektových dokumentácií na mestské opevnenie vytvoriť všeobecný metodický podklad na vyhotovenie podobných dokumentácií pre obnovu torz architektúry všeobecne. par Oba výstupy by boli vydané v publikácii. par par Časový a vecný harmonogram: par - príprava publikácie (terén, konzultácie s odborníkmi, workshop), par - vydanie publikácie (príprava, tlač). par par Účel -- vyhotovenie metodických materiálov, ktoré by zefektívnili prípravu obnovy torz architektúry, vytvorili koncepčný materiál, ktorý by formou regulatívov a návrhom stratégie a etapizácie zefektívnil celý proces obnovy s tým, že by bolo možné kompetentnými orgánmi prevádzať spätnú kontrolu vynaložených finančných prostriedkov. par Vyhotovenie metodických podkladov pre objektivizované monitorovanie metód obnovy, ktoré boli na torze vykonané (s ohľadom na skutočnosť, či dané torzo v minulosti bolo alebo nebolo obnovené). par Zefektívnenie procesu obnovy torz architektúry v procese realizácie obnovy, ako aj monitorovania výsledkov už zrealizovaných obnov.
Druh projektu:Štátny program ()
Pracoviště:Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 03. 2016
Datum ukončení projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0