20. 10. 2019  2:31 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


PAMIATKOVÝ VÝSKUM ARCHITEKTÚRY. História a aplikácia na Slovensku.

Garant: doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Pamiatkový výskum ako súčasť predprojektovej prípravy obnovy pamiatok je prakticky zameraný výskum, ktorý sa orientuje na poznávanie, dokumentovanie a hodnotenie historickej architektúry. Ako most medzi dejinami umenia a architektonickou tvorbou je conditio sine qua non a dôležitý nástroj zodpovednej ochrany a trvalej udržateľnosti architektonických pamiatok. Cieľom publikácie je teoreticky reflektovať a sprostredkovať odbornej i laickej verejnosti problematiku pamiatkového výskumu a objasniť špecifiká jeho uplatňovania v ochrane a obnove architektonických pamiatok. Veľkou výzvou bol doteraz odborne nereflektovaný význam a tradícia terénneho výskumu architektonických pamiatok, ktorej začiatky na Slovensku formovali českí architekti Václav Mencl a prof. Alfréd Piffl. Predbežný obsahový koncept projektu: Úvodná kapitola č.1 Pamiatkový výskum -- historický exkurz je históriou výskumu zameraného na praktické potreby obnovy historickej architektúry. Historické hľadisko a uvedomenie si odstupu minulosti od prítomnosti umožnilo vnímať a posudzovať stavebné diela minulosti ako samostatný jav a postaviť sa voči nim kriticky. 2. kapitola Pamiatkový výskum -- medzi teóriou a praxou terminologicky definuje a kategorizuje pamiatkové výskumy , teoreticky reflektuje a hodnotí ich význam a prínos pre akademické dejiny umenia, pre praktickú obnovu pamiatok a pre vlastnú architektonickú tvorbu. 3. kapitola Pamiatkový výskum a prezentácia architektonického dedičstva na príbehoch obnovy vybraných architektonických pamiatok (Obnova Mariánskeho námestia v Žiline alebo sen o gotickom meste, Obnova hotelového komplexu na Štrbskom Plese alebo návrat luxusu, Obnova zaniknutého židovského cintorína v Bratislave alebo prechod cez mínové pole.... ) poukazuje na ambivalentný prístup k využívaniu pamiatkových výskumov pri formovaní architektonických konceptov. Kapitola č. 4 Pamiatkový výskum v systéme univerzitného vzdelávania reflektuje postavenie štúdia dejín architektúry na vysokých školách a otázku odbornej prípravy vykonávateľov pamiatkových výskumov historickej architektúry. Kapitola č. 5 Architektonické dedičstvo a súčasný architektonický diškurz zasadzuje tému výskumu a revitalizácie architektonických pamiatok do širších súvislostí súčasného architektonického diskurzu. Prínosom publikácie bude priblíženie významu pamiatkových výskumov pri prehĺbení a rozšírení poznania o našej minulosti a záchrane jej fyzických prejavov, využiteľných pre študentov relevantných VŠ, pracovníkov v oblasti pamiatkovej starostlivosti a inštitúciach kultúrneho dedičstva, vlastníkov pamiatkových objektov ako aj širšiu verejnosť.
Druh projektu:Štátny program ()
Pracovisko:Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 04. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0