17. 11. 2019  23:04 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza dynamických vlastností vlnovodov pre aplikáciu mechatronických princípov v ultrazvukom podporovanom obrábaní

Garant: Ing. Lenka Kolíková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na ultrazvukom podporované obrábacie procesy (UAM-Ultrasonic Assisted Maschining), pričom ultrazvukové kmity reznej hrany nástroja prinášajú jednak výhody týkajúce sa významného zlepšenia technologických parametrov a zároveň je umožnené obrábanie ťažkoobrobiteľných materiálov.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:1336
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 04. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Lenka Kolíková, PhD.zodpovedný riešiteľ