27. 6. 2019  4:52 Ladislav
Akademický informační systém

Projekty


Analýza štruktúrnych zmien a charakterizácia elektrických vlastností špeciálnych skiel určených pre optoelektronické aplikácie

Garant: prof. Ing. Mária Dománková, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na podporu spolupráce medzi slovenským a francúzskym partnerom v oblasti štúdia štruktúry a fyzikálnych vlastností nových systémov špeciálnych skiel na báze chalkogenidov a oxidov ťažkých kovov s aj s vyšším zastúpením iónových väzieb v ich objeme. Po odbornej stránke sa jedná o štúdium zmien v štruktúre skiel vyvolaných zmenou chemického zloženia, úpravy technológie prípravy a pôsobenia zvýšenej teploty a vlhkosti. Zmeny v štruktúre sa obyčajne prejavujú vznikom nových fáz, ktoré možno sledovať použitím elektrických a optických metód. Projekt umožní rozšíriť spoluprácu pri príprave spoločných výstupov a publikácií zameraných na diagnostiku špeciálnych skiel určených pre optoelektronické aplikácie, prípadne ako tuhé elektrolyty. Cieľom projektu je podrobný popis štruktúry a vlastností skiel rozšírený o výsledky analýz elektrických a dielektrických parametrov.
Druh projektu:APVV - Bilaterálna spolupráca ()
Pracoviště:Ústav materiálov (MTF)
Identifikace projektu:SK-FR-2015-0006
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:7
Počet oficiálních pracovníků projektu:7

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivan Slatkovský, PhD.spoluriešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva