15. 10. 2019  13:12 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza štruktúrnych zmien a charakterizácia elektrických vlastností špeciálnych skiel určených pre optoelektronické aplikácie

Garant: prof. Ing. Mária Dománková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na podporu spolupráce medzi slovenským a francúzskym partnerom v oblasti štúdia štruktúry a fyzikálnych vlastností nových systémov špeciálnych skiel na báze chalkogenidov a oxidov ťažkých kovov s aj s vyšším zastúpením iónových väzieb v ich objeme. Po odbornej stránke sa jedná o štúdium zmien v štruktúre skiel vyvolaných zmenou chemického zloženia, úpravy technológie prípravy a pôsobenia zvýšenej teploty a vlhkosti. Zmeny v štruktúre sa obyčajne prejavujú vznikom nových fáz, ktoré možno sledovať použitím elektrických a optických metód. Projekt umožní rozšíriť spoluprácu pri príprave spoločných výstupov a publikácií zameraných na diagnostiku špeciálnych skiel určených pre optoelektronické aplikácie, prípadne ako tuhé elektrolyty. Cieľom projektu je podrobný popis štruktúry a vlastností skiel rozšírený o výsledky analýz elektrických a dielektrických parametrov.
Druh projektu:APVV - Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:SK-FR-2015-0006
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivan Slatkovský, PhD.spoluriešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva