Oct 23, 2019   3:08 a.m. Alojza
Academic information system

Projects


Development of argumentation skills of students using the software programs under the teaching of humanities courses at STU

Supervisor: Mgr. Mária Bednáriková, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie kvality vzdelávania a kognitívnej edukácie prostredníctvom systematického rozvoja vybraných kognitívnych a metakognitívnych schopností študentov. Imanentnou súčasťou tohto cieľa je zavádzanie inovatívnych metód do vyučovacieho procesu vo forme rôznych typov argumentačných softvérov. Pochopenie logickej výstavby argumentu je pre študentov často značne zložité. Pritom schopnosť logicky správnej argumentácie je podmienkou tvorby (a výstavby) všetkých typov odborných textov. Softvérové programy na rozvoj argumentačných a explanačných schopností (napr. Rationale, Araucaria, iLogos, Argumentative - Argument Map Software a iné) pomáhajú študentom realizovať kritickú analýzu odborných textov pomocou prehľadných argumentačných schém s jasne určenými vzťahmi medzi základnými prvkami. Vysokoškolskí študenti tak môžu na jednej strane ľahšie porozumieť a interpretovať odborné texty a na druhej strane jasne formulovať svoje vlastné myšlienky a identifikovať v nich prípadné protirečenia či iné logické chyby. Výsledkom bude zlepšenie kvality vysokoškolských študentských prác (seminárnych, semestrálnych a záverečných), ktoré nebudú mať výlučne kompilačno -- deskriptívny charakter, ale aj explanačno -- argumentačný charaker. Hmotným cieľom projektu je metodický a vzdelávací materiál k systémovému rozvoju argumentačných schopností a tvorby odborného textu v rámci univerzitného vzdelávania.
Kind of project:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Department:Centre of Languages, Humanities and Academic Sport (MTF)
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2016
Project close date:31. 12. 2016
Number of workers in the project:6
Number of official workers in the project:6

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Mgr. Mária Bednáriková, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Beáta Vrbovskáadministratíva
Mgr. Ivana Novotná, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ondrej Tadanaispoluriešiteľ
Mgr. Jarmila Blahováspoluriešiteľ
Ing. Helena Fidlerová, PhD.spoluriešiteľ