Oct 20, 2019   6:14 p.m. Vendelín
Academic information system

Projects


Public portal for the support of the connection between the education process at the high schools and requirements of the industrial practice

Supervisor: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Cieľom projektu je navrhnúť a realizovať portálové riešenie založené na službách Internetu, ktoré by umožňovalo zlepšiť prepojenie vzdelávacieho procesu na vysokých školách s požiadavkami priemyselnej praxe. Toto prepojenie je možné realizovať na viacerých úrovniach ako je napríklad zadávanie a správa tém záverečných a odborných prác, vypracovávanie projektov v rámci jednotlivých predmetov, stáže, prax či exkurzie.V súčasnosti je komunikácia medzi priemyselnými podnikmi a vysokým školami v uvedených oblastiach realizovaná dvoma paralelnými obojsmernými informačnými kanálmi a to medzi vysokou školou a priemyselnými podnikmi, študentom a priemyselnými podnikmi. Súčasné Akademické informačné systémy využívané na STU v Bratislave, TU vo Zvolene, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, Paneurópskej vysokej škole v Bratislave a Univerzite Konštantína filozofa v Nitre, vyvíjané na Mendelovej univerzite v Brne, neumožňujú priamu komunikáciu medzi vysokou školou - priemyselnými podnikmi - študentami. Okrem obmedzenej komunikácie AIS neobsahuje moduly, ktoré by podporovali proces návrhu a kontroly tém záverečných prác (nakoľko rovnaké témy je možné riešiť len s minimálnym odstupom 3 rokov), do ktorého by priamo vstupovali všetky tri subjekty.
Kind of project:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Department:Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2016
Project close date:31. 12. 2016
Number of workers in the project:12
Number of official workers in the project:12

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Beáta Vrbovskáadministratíva
doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marek Jemala, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Samáková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marta Sisková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.spoluriešiteľ
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Kristína Koltnerová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Ľubica Pechanová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Viera Gáťováspoluriešiteľ
Ing. Natália Horňáková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Mgr. Richard Jurenka, PhD.spoluriešiteľ