14. 10. 2019  17:24 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Oxidačná odolnosť moderných typov PVD povlakov

Garant: Ing. Paulína Babincová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa zaoberá súčasnou vysoko aktuálnou problematikou oxidačnej odolnosti nanokryštalických PVD povlakov nanesených na substráty zo spekaného karbidu WC/Co. Aplikovaný výskum v tejto oblasti umožňuje stanoviť fyzikálno-chemické mechanizmy procesov v kontakte nástroj obrobok čím dovoľuje zvýšiť aplikačné možnosti týchto povlakov. Na základe literárnej rešerše z tejto oblasti je možné očakávať prínosy pre vedu i prax. Riešiteľský kolektív mladých vedecko výskumných pracovníkov participuje na riešení výskumných grantových úloh na svojich pracoviskách. Zodpovedná vedúca projektu Ing. Paulína Zacková, PhD. v roku 2013 získala a úspešne viedla projekt financovaný z "Grantu na podporu mladých výskumníkov" s názvom "Štúdium štruktúrnych a napäťových situácií vo vybraných typoch vysokotvrdých povlakov". Vytýčené ciele projektu sú reálne a dosiahnuteľné.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:15. 03. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Paulína Babincová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Martin Sahul, PhD.spoluriešiteľ