15. 12. 2019  3:06 Ivica
Akademický informačný systém

Projekty


Vplyv depozičných parametrov na mikroštruktruktúru a elektromagnetické vlastnosti supravodivej (RE)BCO vrstvy

Garant: Ing. Jozef Mišík, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Supravodivé pásky na báze (RE)BCO sú v súčasnosti jedny z najviac skúmaných v oblasti praktických aplikácií supravodivých materiálov. (RE)BCO je oxidická keramika s presne definovanou stechiometriou ytria (gadolínia), bária a medi, ktorá je nanesená v 1-2 mikrónovej vrstve na niekoľkých prechodových vrstvách a pevnej podložke. Pre získanie čo najlepších supravodivých vlastností je nutná biaxiálna textúra supravodivej vrstvy (rozorientovanosť zŕn max. 5%) a zavedenie takzvaných piningových centier (ich najmenší rozmer je v jednotkách nm). Pre tieto účely je nutné porozumieť vzťahom depozičných parametrov pri výrobe (RE)BCO, ale aj bufferových vrstiev. Často používanou technikou pre výrobu (RE)BCO, najmä pre výborné elektromagnetické vlastnosti vyrobených vrstiev, je pulzná laserová depozícia (ďalej PLD). Pre účely riešenia tohto projektu bude vyrobená séria vzoriek pomocou PLD s rôznymi depozičnými parametrami. Selekcia najvhodnejších parametrov bude na základe najnovších poznatkov v literatúre. Pre zlepšenie elektromagnetických vlastností bude pri depozícií použitý terč s prídavkom zirkónia, ktorý zabezpečí epitaxiálny rast nanokolumnárnych útvarov, fungujúcich ako záchytné centrá pre ukotvenie tokotrubíc magnetického poľa (pinning). Vyrobené vzorky budú podrobené elektrickým meraniam a štruktúrnym analýzam. Výsledkom bude korelácia elektromagnetických a štruktúrnych vlastností jednotlivých vzoriek.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:15. 03. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Jozef Mišík, PhD.zodpovedný riešiteľ