16. 12. 2019  8:03 Albína
Akademický informační systém

Projekty


Štúdium rozhrania bimetalov vyhotovených vysokorýchlostným zváraním explóziou

Garant: Ing. Martin Sahul, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt sa bude zaoberať štúdiom rozhrania bimetalov vyhotovených vysokorýchlostným zváraním explóziou. Zvarové spoje vyhotovené zváraním explóziou sú charakteristické plochým, alebo pravidelným zvlneným rozhraním. Pri zváraní explóziou je vrchný plech urýchlený na základný (stabilný) materiál účinkom rázovej vlny vzniknutej pri detonácii trhaviny. Zváraním výbuchom je možné vyhotoviť až 260 kombinácií kovových materiálov. Ako základné materiály boli navrhnuté Mg zliatina typu AZ, Al zliatiny a titán Grade 1. V rámci riešenia projektu budú vyhotovené bimetaly Al zliatina - Mg zliatina a Al zliatina - titán. Vzhľadom ku skutočnosti, že tavné zváranie uvedených kombinácii kovových materiálov je veľmi obtiažne, pristúpi sa k zváraniu v pevnom stave. Použijú sa sypké priemyselné trhaviny typu SEMTEX. Hlavnou podmienkou na tvorbu metalurgického spoja je dosiahnutie podzvukového zrázu zváraných kovov. Navrhnuté materiály budú pri zváraní usporiadané paralelne, kedy je detonačná rýchlosť trhaviny vd rovná rýchlosti zvárania vk. Projekt bude riešený v spolupráci s firmou OZM Research, s.r.o. Pardubice, ČR. Výsledky budú unikátne, vzhľadom k tomu, že v súčasnosti sa výskumu v oblasti zvárania kovov explóziou nevenuje žiadna inštitúcia na území Slovenskej a Českej republiky. Na štúdium rozhrania bimetalov budú použité moderné analytické techniky, vrátane svetelnej, elektrónovej mikroskopie a rtg. difrakčnej analýzy. Deformácie bimetalov po zvarení sa budú merať 3D skenerom. Zvarové spoje budú navyše podrobené tepelnému spracovaniu, pričom sa bude sledovať vplyv tepelného spracovania na štruktúrnu situáciu a mikrotvrdosť v oblasti rozhrania bimetalov.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracoviště:Ústav materiálov (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:15. 03. 2016
Datum ukončení projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:5

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Marián Haršáni, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Martin Sahul, PhD.zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Sahul, PhD.spoluriešiteľ