Nov 12, 2019   9:41 a.m. Svätopluk
Academic information system

Projects


Štúdium rozhrania bimetalov vyhotovených vysokorýchlostným zváraním explóziou

Supervisor: Ing. Martin Sahul, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt sa bude zaoberať štúdiom rozhrania bimetalov vyhotovených vysokorýchlostným zváraním explóziou. Zvarové spoje vyhotovené zváraním explóziou sú charakteristické plochým, alebo pravidelným zvlneným rozhraním. Pri zváraní explóziou je vrchný plech urýchlený na základný (stabilný) materiál účinkom rázovej vlny vzniknutej pri detonácii trhaviny. Zváraním výbuchom je možné vyhotoviť až 260 kombinácií kovových materiálov. Ako základné materiály boli navrhnuté Mg zliatina typu AZ, Al zliatiny a titán Grade 1. V rámci riešenia projektu budú vyhotovené bimetaly Al zliatina - Mg zliatina a Al zliatina - titán. Vzhľadom ku skutočnosti, že tavné zváranie uvedených kombinácii kovových materiálov je veľmi obtiažne, pristúpi sa k zváraniu v pevnom stave. Použijú sa sypké priemyselné trhaviny typu SEMTEX. Hlavnou podmienkou na tvorbu metalurgického spoja je dosiahnutie podzvukového zrázu zváraných kovov. Navrhnuté materiály budú pri zváraní usporiadané paralelne, kedy je detonačná rýchlosť trhaviny vd rovná rýchlosti zvárania vk. Projekt bude riešený v spolupráci s firmou OZM Research, s.r.o. Pardubice, ČR. Výsledky budú unikátne, vzhľadom k tomu, že v súčasnosti sa výskumu v oblasti zvárania kovov explóziou nevenuje žiadna inštitúcia na území Slovenskej a Českej republiky. Na štúdium rozhrania bimetalov budú použité moderné analytické techniky, vrátane svetelnej, elektrónovej mikroskopie a rtg. difrakčnej analýzy. Deformácie bimetalov po zvarení sa budú merať 3D skenerom. Zvarové spoje budú navyše podrobené tepelnému spracovaniu, pričom sa bude sledovať vplyv tepelného spracovania na štruktúrnu situáciu a mikrotvrdosť v oblasti rozhrania bimetalov.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Materials (MTF)
Project status:Successfully completed
Project start date :15. 03. 2016
Project close date:31. 12. 2016
Number of workers in the project:5
Number of official workers in the project:5

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Marián Haršáni, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Martin Sahul, PhD.zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Sahul, PhD.spoluriešiteľ