15. 10. 2019  4:32 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Využitie inteligentných a znalostne orientovaných technológií pre potreby hierarchického riadenia výrobného procesu

Garant: Ing. Dominika Janíková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Správne využitie a spracovanie existujúcich dát predstavuje konkurenčnú výhodu firmy a môže pozitívne ovplyvniť jej chod. S narastajúcim počtom dostupných dát sa vyvíjajú aj techniky a metódy ich spracovania tak, aby boli pochopiteľnejšie pre človeka, dokázal sa v nich jednoduchšie orientovať a aby nedochádzalo k takzvanému zahlteniu dátami. Využívanie týchto techník a metód predstavuje proces Knowlege Discovery in Databases (KDD) alebo v slovenčine získavanie znalostí z databáz. Cieľom projektu je aplikácia procesu KDD pre lepšie rozhodovanie a riadenie výrobných procesov so zameraním na neurónové siete. Projekt sa viaže na čiastkové ciele už existujúceho výskumného projektu "Získavanie znalostí pre potreby hierarchického riadenia technologických a výrobných procesov" - č.1/0673/15, financovaný z grantovej agentúry VEGA (realizácia v rokoch 2015 -2017). Zámerom je podporiť posun výrobných organizácií k znalostnej ekonomike na základe výskumu a vývoja v oblasti inteligentných a znalostne orientovaných technológií.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:15. 03. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Dominika Janíková, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor