12. 12. 2019  6:18 Otília
Akademický informačný systém

Projekty


Systém energetickej kalibrácie 6 MV Tandetrónu

Garant: Ing. Dušan Vaňa, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Základnou metódou pre kalibráciu energie zväzkov urýchlených iónov je využitie rezonančných jadrových reakcii, väčšinou typu (p, gama). Je nutne vybrať najvhodnejšie jadrové reakcie z hľadiska pokrytia energetického rozsahu urýchľovača, dosiahnuteľnej neistoty kalibrácie a prístrojovej a časovej náročnosti meraní. Toto bude uskutočnené na základe sumarizácie publikovaných informácii. Následne bude navrhnutý systém kalibrácie optimálny pre 6 MV Tandetrón, navrhnutá a zostavená meracie zostava. Bude vykonaná prvotná energetická kalibrácia a zhodnotená stabilita energie 6 MV Tandetrónu. Jedným z hlavných dôvodov vykonávanej energetickej kalibrácie a následných pravidelne sa opakujúcich sa rekalibrácií je, plné využívanie Tandetrónu na svoju funkciu a aby výsledky ním vykonaných analýz a implantácie boli použiteľné pre výskumné účely, ktoré sa ďalej môžu prezentovať širokej vedeckej obci.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:15. 03. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Matúš Beňo, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Dušan Vaňa, PhD.zodpovedný riešiteľ