Nov 20, 2019   0:12 a.m. Félix
Academic information system

Projects


Systém energetickej kalibrácie 6 MV Tandetrónu

Supervisor: Ing. Dušan Vaňa, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Základnou metódou pre kalibráciu energie zväzkov urýchlených iónov je využitie rezonančných jadrových reakcii, väčšinou typu (p, gama). Je nutne vybrať najvhodnejšie jadrové reakcie z hľadiska pokrytia energetického rozsahu urýchľovača, dosiahnuteľnej neistoty kalibrácie a prístrojovej a časovej náročnosti meraní. Toto bude uskutočnené na základe sumarizácie publikovaných informácii. Následne bude navrhnutý systém kalibrácie optimálny pre 6 MV Tandetrón, navrhnutá a zostavená meracie zostava. Bude vykonaná prvotná energetická kalibrácia a zhodnotená stabilita energie 6 MV Tandetrónu. Jedným z hlavných dôvodov vykonávanej energetickej kalibrácie a následných pravidelne sa opakujúcich sa rekalibrácií je, plné využívanie Tandetrónu na svoju funkciu a aby výsledky ním vykonaných analýz a implantácie boli použiteľné pre výskumné účely, ktoré sa ďalej môžu prezentovať širokej vedeckej obci.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Project status:Successfully completed
Project start date :15. 03. 2016
Project close date:31. 12. 2016
Number of workers in the project:3
Number of official workers in the project:3

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Matúš Beňo, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Dušan Vaňa, PhD.zodpovedný riešiteľ