Oct 20, 2019   9:09 p.m. Vendelín
Academic information system

Projects


Štúdium fázových transformácií a termodynamických vlastností štruktúrne komplexných fáz v zliatinách na báze Zn a Al

Supervisor: Ing. Marek Adamech


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Predkladaný vedecký projekt sa bude zaoberať štúdiom a charakterizáciou vybraných zliatin na báze zinku a hliníka obsahujúcich štruktúrne komplexné fázy (SCP) a následným spresňovaním oblastí fázových diagramov na základe dosiahnutých experimentálnych výsledkov. Fázové diagramy predstavujú dôležitú súčasť poznania zliatinového systému, keďže poskytujú informácie o teplote tavenia, izotermických premenách a fázovom zložení v materiáli pri konkrétnom chemickom zložení zliatiny v danom systéme. Fázové diagramy, predovšetkým v oblastiach výskytu SCP, nie sú zatiaľ dostatočne preskúmané. Spresňovaniu diagramov pomocou termodynamických výpočtov musí predchádzať experimentálna charakterizácia fáz v daných zliatinových systémoch. V systéme Zn-Mg-Y sa bude klásť dôraz najmä na štruktúrnu charakterizáciu ikosaedrálneho kvázikryštálu, fázové transformácie prebiehajúce v týchto zliatinách a na spresnenie dvojfázovej oblasti I+H v izotermickom reze pri 400°C. Práca na systéme Zn-Mg-Sc bude zameraná na experimentálne potvrdenie doteraz nepozorovanej dekagonánej fázy, ktorá bola predpovedaná na základe ab-initio výpočtov. V systéme Al-Pd bude pozornosť venovaná predovšetkým spresneniu termodynamického popisu v oblasti dekagonálneho kvázikryštalického aproximantu ε. Navyše budú študované fázové premeny súvisiace s touto fázou, pričom výsledky experimentov budú použité ako vstupné premenné pre termodynamické výpočty, na základe ktorých budú spresnené oblasti fázového diagramu.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Materials (MTF)
Project status:Successfully completed
Project start date :15. 03. 2016
Project close date:31. 12. 2016
Number of workers in the project:3
Number of official workers in the project:3

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Libor Ďuriška, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marek Adamechzodpovedný pracovník