16. 10. 2019  19:03 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium fázových transformácií a termodynamických vlastností štruktúrne komplexných fáz v zliatinách na báze Zn a Al

Garant: Ing. Marek Adamech


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný vedecký projekt sa bude zaoberať štúdiom a charakterizáciou vybraných zliatin na báze zinku a hliníka obsahujúcich štruktúrne komplexné fázy (SCP) a následným spresňovaním oblastí fázových diagramov na základe dosiahnutých experimentálnych výsledkov. Fázové diagramy predstavujú dôležitú súčasť poznania zliatinového systému, keďže poskytujú informácie o teplote tavenia, izotermických premenách a fázovom zložení v materiáli pri konkrétnom chemickom zložení zliatiny v danom systéme. Fázové diagramy, predovšetkým v oblastiach výskytu SCP, nie sú zatiaľ dostatočne preskúmané. Spresňovaniu diagramov pomocou termodynamických výpočtov musí predchádzať experimentálna charakterizácia fáz v daných zliatinových systémoch. V systéme Zn-Mg-Y sa bude klásť dôraz najmä na štruktúrnu charakterizáciu ikosaedrálneho kvázikryštálu, fázové transformácie prebiehajúce v týchto zliatinách a na spresnenie dvojfázovej oblasti I+H v izotermickom reze pri 400°C. Práca na systéme Zn-Mg-Sc bude zameraná na experimentálne potvrdenie doteraz nepozorovanej dekagonánej fázy, ktorá bola predpovedaná na základe ab-initio výpočtov. V systéme Al-Pd bude pozornosť venovaná predovšetkým spresneniu termodynamického popisu v oblasti dekagonálneho kvázikryštalického aproximantu ε. Navyše budú študované fázové premeny súvisiace s touto fázou, pričom výsledky experimentov budú použité ako vstupné premenné pre termodynamické výpočty, na základe ktorých budú spresnené oblasti fázového diagramu.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:15. 03. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Libor Ďuriška, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marek Adamechzodpovedný pracovník