17. 11. 2019  0:26 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Projekty


Štúdium upravených sorpčných materiálov pre environmentálne aplikácie - odstraňovanie prioritných organických polutantov z vôd

Garant: Ing. Marek Lipovský


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na experimentálne štúdium prípravy a vlastností chemicky upravených adsorpčných materiálov na báze uhlíkatých materiálov so zvýšenou afinitou k vybraným chlórovaným uhľovodíkom, ktoré sú prioritnými polutantmi našich vôd. Zrealizujú sa nádobkové, tzv. batch adsorpčné experimenty (normalizovaná metóda) a získané experimentálne dáta sa vyhodnotia v programoch Microsoft Excel a MATLAB. K analytickým stanoveniam adsorbovaného kontaminantu sa využije existujúce automatické zariadenie plynový chromatograf s hmotnostným detektorom GC-MS Agilent 5975C, ktoré je však nutné skompletizovať a aktualizovať existujúce pracovné postupy.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracoviště:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:15. 03. 2016
Datum ukončení projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:3

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Marek Lipovskýzodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.spoluriešiteľ