19. 1. 2020  7:52 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium upravených sorpčných materiálov pre environmentálne aplikácie - odstraňovanie prioritných organických polutantov z vôd

Garant: Ing. Marek Lipovský


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na experimentálne štúdium prípravy a vlastností chemicky upravených adsorpčných materiálov na báze uhlíkatých materiálov so zvýšenou afinitou k vybraným chlórovaným uhľovodíkom, ktoré sú prioritnými polutantmi našich vôd. Zrealizujú sa nádobkové, tzv. batch adsorpčné experimenty (normalizovaná metóda) a získané experimentálne dáta sa vyhodnotia v programoch Microsoft Excel a MATLAB. K analytickým stanoveniam adsorbovaného kontaminantu sa využije existujúce automatické zariadenie plynový chromatograf s hmotnostným detektorom GC-MS Agilent 5975C, ktoré je však nutné skompletizovať a aktualizovať existujúce pracovné postupy.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:15. 03. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Marek Lipovskýzodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.spoluriešiteľ