Oct 15, 2019   6:54 p.m. Terézia
Academic information system

Projects


Štúdium upravených sorpčných materiálov pre environmentálne aplikácie - odstraňovanie prioritných organických polutantov z vôd

Supervisor: Ing. Marek Lipovský


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt je zameraný na experimentálne štúdium prípravy a vlastností chemicky upravených adsorpčných materiálov na báze uhlíkatých materiálov so zvýšenou afinitou k vybraným chlórovaným uhľovodíkom, ktoré sú prioritnými polutantmi našich vôd. Zrealizujú sa nádobkové, tzv. batch adsorpčné experimenty (normalizovaná metóda) a získané experimentálne dáta sa vyhodnotia v programoch Microsoft Excel a MATLAB. K analytickým stanoveniam adsorbovaného kontaminantu sa využije existujúce automatické zariadenie plynový chromatograf s hmotnostným detektorom GC-MS Agilent 5975C, ktoré je však nutné skompletizovať a aktualizovať existujúce pracovné postupy.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Project status:Successfully completed
Project start date :15. 03. 2016
Project close date:31. 12. 2016
Number of workers in the project:3
Number of official workers in the project:3

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Marek Lipovskýzodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.spoluriešiteľ