May 25, 2019   1:04 p.m. Urban
Academic information system

Projects


Štúdium požiarno-technických charakteristík rozpustného a nerozpustného lignínu

Supervisor: Ing. Hana Kobetičová, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt je zameraný na experimentálne štúdium prípravy a vlastností čistej a termicky upravenej drevnej hmoty. V sledovaných vzorkách sa bude stanovovať percentuálne zastúpenie lignínu v rôznych druhoch dreva. Extrakcia lignínu bude slúžiť na určenie požiarno-technických charakteristík ako kritický teplotný tok, čas do iniciácie, teplota vzplanutia, aktivačná energia vzplanutia. Extrakcia lignínu v lignocelulóznej biomasy sa bude vykonávať v troch samostatných krokoch. Prvým krokom bude stanovenie sušiny vo vzorkách. Druhým krokom bude extrakcia nerozpustného lignínu a následne stanovenie rozpustného lignínu. Zo získaných finančných prostriedkov by sa zakúpili ohrevné hniezda, extraktor podľa Soxhleta pozostávajúci z guľôčkového chladiča, extrakčného nadstavca a sklenenej extrakčnej vložky s fritou. Zostavená aparatúra je nevyhnutná pre extrakciu nerozpustného lignínu (viď. cieľ dva).
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Project status:Successfully completed
Project start date :15. 03. 2016
Project close date:31. 12. 2016
Number of workers in the project:4
Number of official workers in the project:4

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Hana Kobetičová, PhD.zopovedný riešiteľ
Ing. Peter Rantuch, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Ivan Hrušovský, PhD.spoluriešiteľ