22. 10. 2019  7:49 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium požiarno-technických charakteristík rozpustného a nerozpustného lignínu

Garant: Ing. Hana Kobetičová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na experimentálne štúdium prípravy a vlastností čistej a termicky upravenej drevnej hmoty. V sledovaných vzorkách sa bude stanovovať percentuálne zastúpenie lignínu v rôznych druhoch dreva. Extrakcia lignínu bude slúžiť na určenie požiarno-technických charakteristík ako kritický teplotný tok, čas do iniciácie, teplota vzplanutia, aktivačná energia vzplanutia. Extrakcia lignínu v lignocelulóznej biomasy sa bude vykonávať v troch samostatných krokoch. Prvým krokom bude stanovenie sušiny vo vzorkách. Druhým krokom bude extrakcia nerozpustného lignínu a následne stanovenie rozpustného lignínu. Zo získaných finančných prostriedkov by sa zakúpili ohrevné hniezda, extraktor podľa Soxhleta pozostávajúci z guľôčkového chladiča, extrakčného nadstavca a sklenenej extrakčnej vložky s fritou. Zostavená aparatúra je nevyhnutná pre extrakciu nerozpustného lignínu (viď. cieľ dva).
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:15. 03. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Hana Kobetičová, PhD.zopovedný riešiteľ
Ing. Peter Rantuch, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Ivan Hrušovský, PhD.spoluriešiteľ