24. 8. 2019  23:19 Bartolomej
Akademický informační systém

Projekty


Aplikácia mechatronických princípov a analýza dynamických vlastností navrhnutého sústružníckeho noža

Garant: Ing. Ladislav Rolník, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu je návrh mechatronického systému, ktorý kompenzuje v procese obrábania vznikajúce dynamické sily negatívne ovplyvňujúce proces obrábania. Pre dosiahnutie eliminácie týchto nepriaznivých účinkov bude aplikovaný prístup inovatívneho konštrukčného a materiálového usporiadania obrábacieho nástroja. Pomocou tohto prístupu s využitím aktívnych štruktúrnych prvkov možno dosiahnuť vyššiu produktivitu obrábania so zachovaním presnosti a kvality povrchu výsledného obrobku. Projekt je zameraný na návrh, analýzu a experimentálnu verifikáciu predmetného systému. Vzhľadom na to, že pri obrábaní tvorí stroj, nástroj, obrobok a prípravok (SNOP) komplexný obrábací systém, ktorý je popísaný zložitými dynamickými charakteristikami, má kmitanie nástroja vznikajúce pri realizácii rezného procesu vplyv na celý tento systém. To má za následok napríklad zhoršenie akosti obrobenej plochy, zvýšenie opotrebenia nástroja, poškodenie nástroja, zvýšenie hlučnosti, deštrukciu obrábacieho stroja a pod. V súvislosti s predkladaným projektom bude skúmaný nepriaznivý účinok kmitania nástroja a jeho obmedzenie v procese obrábania. Na základe aktívnych spôsobov štruktúrnej modifikácie telesa vybraného obrábacieho nástroja je možné zmeniť jeho modálne vlastnosti a zamedziť vzniku rezonančného stavu. Z konštrukčného hľadiska možno teleso obrábacieho nástroja považovať za nosníkovú štruktúru s konštantným alebo variabilným prierezom. Dynamické vlastnosti nosníkovej štruktúry sú reprezentované modálnymi vlastnosťami (vlastné tvary, vlastné frekvencie), ktoré sú závislé na geometrických parametroch a materiálových vlastnostiach štruktúry. Proces zabezpečenia požadovaného priebehu rezného procesu vedie k aplikácii mechatronických princípov, t.j. predmetný proces je podmienený vyhodnotením skutkového stavu, následnou štruktúrnou modifikáciou nástroja, ktorá vedie k splneniu požadovaných prevádzkových podmienok rezného procesu.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:15. 03. 2016
Datum ukončení projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Ladislav Rolník, PhD.zodpovedný riešiteľ