Jul 18, 2019   5:26 p.m. Kamila
Academic information system

Projects


Aplikácia mechatronických princípov a analýza dynamických vlastností navrhnutého sústružníckeho noža

Supervisor: Ing. Ladislav Rolník, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Cieľom projektu je návrh mechatronického systému, ktorý kompenzuje v procese obrábania vznikajúce dynamické sily negatívne ovplyvňujúce proces obrábania. Pre dosiahnutie eliminácie týchto nepriaznivých účinkov bude aplikovaný prístup inovatívneho konštrukčného a materiálového usporiadania obrábacieho nástroja. Pomocou tohto prístupu s využitím aktívnych štruktúrnych prvkov možno dosiahnuť vyššiu produktivitu obrábania so zachovaním presnosti a kvality povrchu výsledného obrobku. Projekt je zameraný na návrh, analýzu a experimentálnu verifikáciu predmetného systému. Vzhľadom na to, že pri obrábaní tvorí stroj, nástroj, obrobok a prípravok (SNOP) komplexný obrábací systém, ktorý je popísaný zložitými dynamickými charakteristikami, má kmitanie nástroja vznikajúce pri realizácii rezného procesu vplyv na celý tento systém. To má za následok napríklad zhoršenie akosti obrobenej plochy, zvýšenie opotrebenia nástroja, poškodenie nástroja, zvýšenie hlučnosti, deštrukciu obrábacieho stroja a pod. V súvislosti s predkladaným projektom bude skúmaný nepriaznivý účinok kmitania nástroja a jeho obmedzenie v procese obrábania. Na základe aktívnych spôsobov štruktúrnej modifikácie telesa vybraného obrábacieho nástroja je možné zmeniť jeho modálne vlastnosti a zamedziť vzniku rezonančného stavu. Z konštrukčného hľadiska možno teleso obrábacieho nástroja považovať za nosníkovú štruktúru s konštantným alebo variabilným prierezom. Dynamické vlastnosti nosníkovej štruktúry sú reprezentované modálnymi vlastnosťami (vlastné tvary, vlastné frekvencie), ktoré sú závislé na geometrických parametroch a materiálových vlastnostiach štruktúry. Proces zabezpečenia požadovaného priebehu rezného procesu vedie k aplikácii mechatronických princípov, t.j. predmetný proces je podmienený vyhodnotením skutkového stavu, následnou štruktúrnou modifikáciou nástroja, ktorá vedie k splneniu požadovaných prevádzkových podmienok rezného procesu.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project status:Successfully completed
Project start date :15. 03. 2016
Project close date:31. 12. 2016
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Ladislav Rolník, PhD.zodpovedný riešiteľ