18. 10. 2019  9:09 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Aplikácia mechatronických princípov a analýza dynamických vlastností navrhnutého sústružníckeho noža

Garant: Ing. Ladislav Rolník, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je návrh mechatronického systému, ktorý kompenzuje v procese obrábania vznikajúce dynamické sily negatívne ovplyvňujúce proces obrábania. Pre dosiahnutie eliminácie týchto nepriaznivých účinkov bude aplikovaný prístup inovatívneho konštrukčného a materiálového usporiadania obrábacieho nástroja. Pomocou tohto prístupu s využitím aktívnych štruktúrnych prvkov možno dosiahnuť vyššiu produktivitu obrábania so zachovaním presnosti a kvality povrchu výsledného obrobku. Projekt je zameraný na návrh, analýzu a experimentálnu verifikáciu predmetného systému. Vzhľadom na to, že pri obrábaní tvorí stroj, nástroj, obrobok a prípravok (SNOP) komplexný obrábací systém, ktorý je popísaný zložitými dynamickými charakteristikami, má kmitanie nástroja vznikajúce pri realizácii rezného procesu vplyv na celý tento systém. To má za následok napríklad zhoršenie akosti obrobenej plochy, zvýšenie opotrebenia nástroja, poškodenie nástroja, zvýšenie hlučnosti, deštrukciu obrábacieho stroja a pod. V súvislosti s predkladaným projektom bude skúmaný nepriaznivý účinok kmitania nástroja a jeho obmedzenie v procese obrábania. Na základe aktívnych spôsobov štruktúrnej modifikácie telesa vybraného obrábacieho nástroja je možné zmeniť jeho modálne vlastnosti a zamedziť vzniku rezonančného stavu. Z konštrukčného hľadiska možno teleso obrábacieho nástroja považovať za nosníkovú štruktúru s konštantným alebo variabilným prierezom. Dynamické vlastnosti nosníkovej štruktúry sú reprezentované modálnymi vlastnosťami (vlastné tvary, vlastné frekvencie), ktoré sú závislé na geometrických parametroch a materiálových vlastnostiach štruktúry. Proces zabezpečenia požadovaného priebehu rezného procesu vedie k aplikácii mechatronických princípov, t.j. predmetný proces je podmienený vyhodnotením skutkového stavu, následnou štruktúrnou modifikáciou nástroja, ktorá vedie k splneniu požadovaných prevádzkových podmienok rezného procesu.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:15. 03. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Ladislav Rolník, PhD.zodpovedný riešiteľ