May 23, 2019   3:32 p.m. Želmíra
Academic information system

Projects


Podniková kultúra ako nástroj podporujúci výkonnosť priemyselných podnikov v multikultúrnom prostredí

Supervisor: Ing. Justína Mikulášková


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt je zameraný na skúmanie výkonnosti priemyselných podnikov v závislosti od prevládajúcej podnikovej kultúry, pričom predmetom skúmania bude identifikácia problémov najmä nefinančných faktorov výkonnosti a následné vymedzenie zdieľaných firemných hodnôt a princípov pre podporu výkonnosti. Výskum bude zameraný na analýzu zahraničných a slovenských spoločností, ako aj zahraničných spoločností pôsobiacich na Slovensku. Týmto širokým záberom analýzy predpokladáme preukázanie rozdielnosti kultúr a prístupov v prostredí zahraničných a slovenských spoločností, pričom bude dokázaný vplyv rozdielnych firemných hodnôt na výkonnosť priemyselných podnikov. Ďalej bude možné potvrdiť, resp. vyvrátiť hypotézu, že rovnaké firemné hodnoty pôsobia v rôznych multikultúrnych firemných podmienkach rozlične. Hlavným cieľom bude vytvoriť systém odporúčaných hodnôt podporujúcich výkonnosť pre podniky pôsobiace v prostredí slovenského priemyslu. Tento systém bude slúžiť ako východisko pre zadefinovanie firemných hodnôt a tvorbu resp. zmenu podnikovej kultúry pre podniky pôsobiace resp. prichádzajúce na slovenský trh. Charakteristickými črtami systému hodnôt bude jeho jednoduchosť, komplexnosť, využiteľnosť a aplikovateľnosť, pričom bude zohľadňovať aktuálnu situáciu na trhu. Hodnoty obsiahnuté v danom systéme budú mať rôzny pomer významnosti vzhľadom na mieru dôležitosti pri dosahovaní výkonnosti v prostredí slovenského priemyslu, pričom každá hodnota bude definovaná konkretizujúcimi princípmi a tie rozpracované na konkrétne akčné výkony potrebné pre ich implementáciu.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Project status:Successfully completed
Project start date :15. 03. 2016
Project close date:31. 12. 2016
Number of workers in the project:3
Number of official workers in the project:3

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Petra Urbanovičováspoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Justína Mikuláškovázodpovedný riešiteľ