14. 10. 2019  10:27 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh metodiky získavania znalostí pre potreby hierarchického riadenia technologických a výrobných procesov

Garant: Ing. Lukáš Hrčka, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Neodmysliteľnou súčasťou každého moderného podniku v súčasnej dobe je produkcia a ukladanie obrovského množstva dát získavaných z heterogénnych úrovní riadenia, ktoré ponúkajú vysoký potenciál na efektívne riadenie výrobných procesov v podniku. Napriek schopnostiam tieto dáta vyprodukovať, však nastáva problém pri ich zbere, ukladaní a využití. Problém zberu veľkého objemu dát v dnešnej dobe rieši technológia Big Data, ktorá dokáže efektívnym spôsobom nielen dáta získať a spracovať (pomocou ETL procesu) ale aj efektívne pripraviť pre ďalšie využitie v procese získavania znalostí z dát. V prípade ak podnik dokáže pomocou moderných Business Intelligence technológií získať z dát vhodné znalosti a dokáže ich uplatniť v riadení výrobných procesov, napomáha mu to zvýšiť nielen celkovú produkciu podniku, ale aj riešiť rôzne druhy problémov, ako napr. predikcia havarijných stavov, predikcia preventívnych kontrol, identifikácia chybných zdrojov dát (snímačov), diagnostika životnosti systémov, predikcie pre potreby manažmentu podniku (ad-hoc reporty) a pod. Výsledkom projektu bude návrh metodiky procesu získavania znalostí v hierarchickom riadení výrobných procesov uplatniteľných v oblasti priemyslu.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:15. 03. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Veronika Grígelová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Hrčka, PhD.zopovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor