14. 12. 2019  3:54 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Projekty


Analýza vplyvu vybraných parametrov na oscilačné správanie nelineárneho dynamického systému

Garant: Mgr. Zuzana Šutová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Metódy používané pre analýzu systémov opísaných diferenciálnymi rovnicami poskytujú nielen možnosti k predvídaniu presného správania dynamických systémov (analytické metódy), ale aj k aproximácii tohto správania v prípade, že použitie analytických metód je z určitého dôvodu nevyhovujúce (numerické metódy). Projekt sa zameriava na numerické modelovanie singulárne perturbovaných dynamických systémov opísaných diferenciálnou rovnicou druhého rádu a poskytuje holistickú analýzu existencie a možností ovplyvňovania oscilačného správania, ktoré sa vyskytuje v takýchto systémoch, pričom pre riešenie samotného singulárne perturbovaného problému je použitá analýza časových škál. Cieľom projektu je poukázať, že hodnota singulárneho perturbačného parametra spolu s nastavením začiatočných podmienok majú veľký vplyv na frekvenciu a amplitúdu oscilácií. Okrem toho, v analýze vykonávanej v programe MATLAB sa projekt zameriava na porovnanie výsledkov rôznych numerických metód.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:15. 03. 2016
Datum ukončení projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Mgr. Zuzana Šutová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor