Dec 16, 2019   2:43 a.m. Albína
Academic information system

Projects


Analýza vplyvu vybraných parametrov na oscilačné správanie nelineárneho dynamického systému

Supervisor: Mgr. Zuzana Šutová, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Metódy používané pre analýzu systémov opísaných diferenciálnymi rovnicami poskytujú nielen možnosti k predvídaniu presného správania dynamických systémov (analytické metódy), ale aj k aproximácii tohto správania v prípade, že použitie analytických metód je z určitého dôvodu nevyhovujúce (numerické metódy). Projekt sa zameriava na numerické modelovanie singulárne perturbovaných dynamických systémov opísaných diferenciálnou rovnicou druhého rádu a poskytuje holistickú analýzu existencie a možností ovplyvňovania oscilačného správania, ktoré sa vyskytuje v takýchto systémoch, pričom pre riešenie samotného singulárne perturbovaného problému je použitá analýza časových škál. Cieľom projektu je poukázať, že hodnota singulárneho perturbačného parametra spolu s nastavením začiatočných podmienok majú veľký vplyv na frekvenciu a amplitúdu oscilácií. Okrem toho, v analýze vykonávanej v programe MATLAB sa projekt zameriava na porovnanie výsledkov rôznych numerických metód.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project status:Successfully completed
Project start date :15. 03. 2016
Project close date:31. 12. 2016
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Mgr. Zuzana Šutová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor